Zasady naboru

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO ZCH. „POLICE” S.A.

 
 1. Ogłoszenia na wolne stanowiska - miejsca pracy publikowane są:
  • w formie elektronicznej w Internecie na głównej stronie Zakładów Chemicznych „Police” S.A,
  • w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Biurowcu Głównym (parter budynku, przy Biurze Personalnym).
  • Na stronie Intranetowej Z.Ch. „Police” S.A. – przeniesienia wewnątrzzakładowe
 1. Osoby ubiegające się o pracę oraz pragnące wziąć udział w rekrutacji zewnętrznej wypełniają „Formularz dla osoby ubiegającej się o pracę w Z.Ch. "Police" S.A. znajdujący się pod adresem: http://www.zchpolice.com/firma/ludzie/formularz-aplikacji  Formularz należy przesłać na adres: rekrutacje@zchpolice.com

  • określenia stanowiska pracy,
  • wymagań związanych ze stanowiskiem pracy ze wskazaniem, które z nich są konieczne, a które pożądane,
  • zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
  • wymaganych dokumentów,
  • terminu i miejsca składania dokumentów.
 1. Tryb przeprowadzania naboru:
 • 1. etap postępowania rekrutacyjnego – wstępna analiza i selekcja:
Pracownicy odpowiedzialni za proces rekrutacji dokonują wstępnej analizy i selekcji dokumentów, na podstawie, której zapraszają kandydatów do kolejnego etapu postępowania. Kontakt z kandydatami odbywa się telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-maila wysyłanego do zainteresowanego (ze wskazaniem miejsca, czasu i daty spotkania),
 
 • 2. etap postępowania rekrutacyjnego – weryfikacja kompetencji (opcjonalnie):
W zależności od specyfiki stanowiska, osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji dokonują wyboru metod selekcji, które będą stosowane wobec wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania,
W celu weryfikacji posiadania przez kandydatów niezbędnej wiedzy lub umiejętności może zostać przeprowadzony: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, test językowy, analiza profilu osobowego.
 
 • 3. etap postępowania rekrutacyjnego - rozmowa :
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pomyślnie przeszli drugi etap postępowania. W przypadku nie wystąpienia drugiego etapu, do rozmowy zapraszani są kandydaci, którzy pomyślnie przeszli wstępną selekcję.
 
 • 4. etap postępowania rekrutacyjnego – podjęcie decyzji:
Porównanie wyników uzyskanych przez kandydatów w trakcie postępowania, ponowna analiza złożonych dokumentów i wybór kandydata do zatrudnienia.
 
 • 5. etap postępowania rekrutacyjnego – zakończenie rekrutacji.
O wyniku rekrutacji osoby, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną powiadamiane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 
Kandydat, który pomyślnie przeszedł wszystkie powyższe etapy i któremu została złożona propozycja zatrudnienia w Z. Ch. „Police” S.A., zapraszany jest do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi celem załatwienia dalszych formalności związanych z przyjęciem do pracy.
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi nie zwraca dokumentów nadesłanych przez kandydatów.